Nowy Rok z Bożą Opatrznością

Nowy Rok jest dobrą okazją do tego, by rozpocząć Go w duchu wdzięczności Opatrzności Bożej za jej prowadzenie i opiekę w roku minionym.

Stając przed Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie w pierwszy czwartek miesiąca stycznia w klasztorze Annuntiata, powierzałyśmy nasze troski i obawy związane z tym, co przed nami Opatrzności Bożej. Bóg Ojciec czuwa nad nami, Jemu zawierzmy cały ten rok i wszystko co nas w nim spotka. Zachęcamy do odprawienia nabożeństwa, którego treść zamieszczamy poniżej. 

Styczeń 2020 : OPATRZNOŚĆ BOŻA

1.Pieśń: Ach witajże pożądana perło droga         Dr 378

Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie stajemy przed Tobą w pierwszy czwartek miesiąca Nowego Roku, który właśnie się rozpoczął, by uwielbić boski przymiot, jakim kieruje Serce Twoje – Opatrzność Bożą. Niezależnie od tego, co spotka nas w nowym roku, żyjemy w Tobie, w Twej życzliwej mocy i potężnej dobroci, tak jak Dzieciątko Jezus w objęciach swej Matki Maryi. Bądź uwielbiona Boża Opatrzności we wszelkiej opiece jaką rozciągasz nad nami i całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami, wspólnotami i tymi za których prosimy.

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz - wierzymy w Ciebie. Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem - ufamy Tobie! Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci - kochamy Cię, uwielbiamy, powierzam się Tobie!

2. Pieśń: Gdy śliczna Panna         Dr 402

Bóg stwarza nas nieustannie. Nieustannie kształtuje nas na swój obraz i podobieństwo. Więcej – nie chce tego czynić bez naszej woli i bez naszej współpracy. Opatrzność wyraża się w tym, że czuwa nad naszą drogą, prowadzącą do pełni szczęścia, tak jak czuwała nad drogą pastuszków, zmierzających do Betlejem, by powitać Boże Dziecię. Święty Ojciec Arnold doskonale rozumiał, jakie wielkie znaczenie ma Opatrzność Boża w wypełnianiu świętej woli, jaką Bóg ma względem każdego człowieka. Mówił:

„Pozwólmy jako dzieci prowadzić się i kierować ręką rządzącej Opatrzności Bożej. Czasem stwarza ona takie warunki, że można z nich odczytać, iż to lub owo jest jej wolą. Będzie to właściwy moment, by mocno i stanowczo wziąć sprawy w swoje ręce. Jak długo jednak to nie nastąpi, jest się zawsze do pewnego stopnia podobnym do człowieka, który błądzi w ciemnościach.”

3. Pieśń: W żłobie leży       Dr 442

W  Psalmie 115 czytamy:  „Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce”. Pomimo, że Bóg czyni wszystko, zgodnie w własnym zamysłem, to jednak pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi. Więcej, daje nam możliwość uczestnictwa w swojej Opatrzności. Chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Chce, abyśmy się stali Jego pomocnikami (por. 1 Kor 3,9). Ilekroć podejmujemy to pragnienie Opatrzności Bożej, nasze życie staje się opatrznościowe, nawet wtedy, gdy prowadzi przez doświadczenia. Był o tym także przekonany Ojciec Arnold, który napisał w jednym ze swoich listów:

„Niech Ojciec we wszystkich trudnościach zachowa ufność w Opatrzność Bożą. Co prawda nie ustrzeże Ona przed cierpieniem i trudnościami, ale pomaga i sprawia, że sprawdzają się słowa: „Tym, którzy kochają Boga, wszystko służy ku dobremu.”

4. Pieśń: Kto się w opiekę       Dr 215

Wiemy, że Bóg jak dobry Ojciec myśli o nas i troszczy się o każdy nasz dzień. Ale czasem doświadczamy jak trudno w chwili cierpienia, choroby, próby, powiedzieć Ojcze. Najtrudniej jest przyjąć wolę Bożą w sytuacjach, których się nie spodziewaliśmy. Nowy Rok przyniesie nam nie tylko momenty szczerej radości z tego, co dzięki Opatrzności Bożej udało nam się osiągnąć, ale także momenty trudne, w których wraz z Jezusem będziemy krwawo pocić się i zmagać wewnętrznie, aby wypełniła się wola Boża w naszym życiu. Prośmy więc modlitwą Litanii do Opatrzności Boże o łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej jaka jest wobec nas, a także wobec naszych bliskich i znajomych w intencjach których modlić się będziemy.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego,

Opatrzności Boża, drogo do Nieba,

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw,

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski,

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra,

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych,

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników,

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych,

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie,

Opatrzności Boża, ukojenie serc,

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych,

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych,

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich,

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

 

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

K : Opatrzności Boża

W: Czuwaj nad nami

5. Pieśń: Niepojęte dary dla nas daje     Dr 417

 

Adoracja w ciszy

Pieśń na błogosławieństwo:

Pieśń na schowanie:

Matko Odkupiciela

Anioł Pański..., O Pani moja..., Przed światłością...