Służba Słowu Bożemu

„Służymy Słowu Bożemu przez pomoc w wychowaniu religijnym, przez katechezy, spotkania modlitewne, rekolekcje oraz inne posługi pastoralne” (Konstytucje 107, 1).

Praca misjonarki nie tylko za granicami swojego kraju, ale także w ojczyźnie związana jest z katechizacją. Działalność katechetyczna jest konsekwencją pracy misyjnej. Dawniej siostry naukę religii prowadziły w kościołach i budynkach przykościelnych, nazywając te miejsca punktami katechetycznymi. Niektórzy jeszcze po dziś dzień wspominają bardzo mile ówczesne katechezy, które odbywały się w niepowtarzlanej atmosferze, wytwarzając też więź jedności między rodzinami i całą parafią.

Powrót religii do szkół nastąpił w 1990r. Od tego czasu siostry pracują:
- w szkołach podstawowych i średnich
- katechizują w przedszkolach,
- w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
- w Zespole Szkół Specjalnych
- jako pedagodzy szkolni
- w szkołach jako nauczyciele przedmiotów innych niż religia
- jako wykładowcy na Uczelniach Wyższych.

Troską naszej pracy apostolskiej w szkolnictwie jest wszechstronne nauczanie, w którym wiedza i kultura są przepojone duchem chrześcijańskim. Powierzonych naszej opiece staramy się tak przygotować, aby byli zdolni do kształtowania swego środowiska w duchu chrześcijańskim, tak, aby wszystkie dziedziny życia były przeniknięte duchem Ewangelii.

Jednak praca katechetki, to nie tylko nauka religii w szkole. W pracę tę wplata się wiele dodatkowych zajęć, którym siostry się w pełni oddają prowadząc różne grupy dziecięce i młodzieżowe, grupy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, schole; organizując rekolekcje i skupienia. Wyjeżdżają jako opiekunowie, wychowawcy na kolonie, obozy, a także „Wakacje z Misjami”, czy „Wakacje z Bogiem” oraz inne formy wypoczynku, animacji misyjnej i formacji duchowej.

 Znana i ceniona w środowisku niesłyszących jest s. Monika Polok, która od początku drogi życia zakonnego związana jest z duszpasterstwem niesłyszących w Raciborzu. Dzięki ks. Prałatowi Janowi Szywalskiemu, który poszukiwał pomocy w duszpasterstwie, s. Monika podjęła niezbędne kursy, by nauczyć się języka migowego i rozpoczęła pracę jako katechetka w szkole podstawowej, a następnie zawodowej. „Najpierw byłam samoukiem, podglądałam jak to robią fachowcy-duszpasterze. Uczyłam się z książek a także od dzieci i młodzieży coraz to nowych migów. Pracę łączyłam z modlitwą i Pan Bóg mi zawsze pomagał”- pisze o sobie Siostra.
Katecheza to tylko część pracy jaką s. Monika ma względem osób niesłyszących. W Raciborzu mieszka wiele małżeństw i rodzin osób głuchych. Po ukończeniu raciborskiej szkoły, poszukują pracy, co jest z natury rzeczą trudną. Siostra jest powiernikiem ich trosk i zmartwień. Pomaga, doradza, a przede wszystkim pośredniczy w kontaktach ze światem słyszących. Opracowała też program nauczania religii dla klas gimnazjalnych w szkołach dla niesłyszących na terenie całej Polski.
Trzy pozycje książkowe, które są autorstwa s. Moniki: „Jubileusz 170-lecia Szkoły dla Głuchych w Raciborzu", oraz "Głusi mówią", to nie tylko historia miejsca, ale przede wszystkim świadectwa osób niesłyszących, które dzielą się swoim „cichym” życiem.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva