Nowenna za wstawiennictwem Matki Józefy Hendriny Stenmanns

Dzień 1

Święty, Trójjedyny Boże, Ty powołałeś Matkę Józefę do służby misyjnej Kościoła. Jej radość z powołania do głoszenia Dobrej Nowiny promieniowała na otoczenie. Jak Jezus, tak i ona czyniła wszystkim dobrze.
Napełnij mnie, Panie, radością płynącą ze służby dla Ciebie w tym miejscu, które mi przeznaczyłeś. Spraw, by moja radość udzielała się innym, by mogli spotkać Ciebie - Źródło wszelkiej radości. Moją ufność pokładam w Tobie, o Panie. Pomóż mi w mojej potrzebie. (intencja)
Ojcze nasz...
Niech Święty, Trójjedyny Bóg będzie przez wszystkich ludzi znany, miłowany i uwielbiany!

Dzień 2

Ojcze nasz w niebie, Matka Józefa była uboga w duchu, dlatego objawiłeś jej tajemnicę Twojej miłości. Pragnęła być najmniejszą i ostatnią. Z pomocą Twej łaski rozpoznawała dary, które otrzymywała od Ciebie i cieszyła się nimi. Jako Twoja pokorna Służebnica upraszała specjalne błogosławieństwo dla sióstr i misyjnej działalności Zgromadzenia.
Udziel mi siły, abym odważnie, z prostotą i z pełnym zaufaniem powierzyła moją prośbę Twojej Ojcowskiej miłości i opiece. (intencja)
Ojcze nasz...
Uwielbiajmy Boga Ojca, który nas stworzył i napełnił Swoją łaską.

Dzień 3

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Ty uzdolniłeś Matkę Józefę do dawania innym świadectwa Twojej miłości i dobroci. Całe swoje życie powierzyła Tobie, a Ty uczyniłeś ją narzędziem Twojej mocy i radości. Niosła Ciebie potrzebującym, cierpiącym i wszystkim, których spotykała.
Pomóż mi, Panie, wytrwale wpatrywać się w Ciebie, bym mogła przekazywać Twoją dobroć innym. Niech odnajdą Ciebie we mnie. Będę Ci dziękowała nawet, jeżeli moja prośba nie zostanie wysłuchana zgodnie z moim życzeniem. (intencja)
Ojcze nasz...
Panie Jezu, niech wzrasta nasza miłość do Ciebie. Niech Twoje Królestwo PRAWDY i MIŁOŚCI rozszerza się na całym świecie.

Dzień 4

Boże, Duchu Święty, Matka Józefa powierzyła się całkowicie Twemu kierownictwu. Nigdy nie była na tyle zmęczona, by nie pomagać innym. Zachęcała siostry do coraz większej miłości i czci Ducha Świętego. Modlitwa: „Przyjdź, Duchu Święty" była oddechem jej duszy. W godzinach doświadczeń i cierpień, a także w modlitwach za chorych zawsze z bezgraniczną ufnością wzywała Ciebie, Duchu Święty.
Wzmacniaj i ochraniaj moją ufność Swoją życiodajną mocą. (intencja)
Ojcze nasz...
Duchu Miłości, króluj w naszych sercach!

Dzień 5

Jezu cichy i serca pokornego. Matka Józefa tak bardzo pragnęła upodobnić się do Ciebie. Zawsze szukała ostatniego miejsca. Znała swoje ograniczenia, ale wiedziała również, że Ty bezustannie jej pomagasz i ją miłujesz.
Spraw, by wzrastało moje zaufanie do Ciebie, umacniaj moją wiarę w Twoją wszechmoc. Wysłuchaj mojej prośby i spełnij ją, Jezu Chryste. (intencja)
Ojcze nasz...
Miłujące Serce Jezusa, króluj w naszych sercach!

Dzień 6

Jezu, Zbawicielu i Dobry Pasterzu, Ty sprawiłeś, że Matka Józefa kochała ludzi Twoją miłością. Wszystkie swoje siły poświęciła dla rozkrzewienia wiary. Radośnie i bez zastrzeżeń przyjmowała wszystkie doświadczenia i ofiary, które jej zsyłałeś.
Rozpal w moim sercu Twoją miłość, bym myślała o Tobie i o ludziach, których pragniesz zbawić. Pozwól mi pracować, modlić się i cierpieć dla nich. Wysłuchaj mojej prośby i błogosław mi. Niech przyjdzie Królestwo Twoje, Panie, do serc wszystkich ludzi. (intencja)
Ojcze nasz...
Przed Światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią mroki grzechu i noc niewiary, a Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi. Amen.

Dzień 7

Panie Jezu, za nas ukrzyżowany. Matka Józefa zdecydowała się być ubogą, jak Ty, aby pomóc biednym i cierpiącym. W swoim sercu pragnęła nosić cierpienia innych. Wszystkie drzazgi krzyża, które znajdowała codziennie na swojej drodze, bardzo sobie ceniła z miłości ku Tobie.
Pomóż mi, Panie, w trudnych dla mnie chwilach cierpienia nieść mój krzyż z cierpliwością i męstwem. Wtedy będzie on udziałem w Twojej gorzkiej męce, a moje cierpienie pogłębi moją miłość do Ciebie. (intencja)
Ojcze nasz...
Uwielbiam Ciebie, Panie Jezu Chryste i błogosławię, bo przez krzyż swój i mękę zbawiłeś świat.

Dzień 8

Jezu, Boski Lekarzu, Matka Józefa naśladowała Twoją Matkę, którą nazywamy Uzdrowieniem Chorych. Swoją miłością i zainteresowaniem dla potrzebujących pociągała wiele młodych kobiet do służby Bogu w życiu zakonnym. Jej starania oraz troska o chorych i cierpiących zachęcały ich, by prosili Ciebie, Boski Lekarzu, o pomoc. To ona zachęcała ciężko chorych do przyjęcia krzyża choroby z Twoich rąk, o Panie.
Przez wstawiennictwo Matki Józefy proszę o siłę do przyjęcia krzyża z miłości do Ciebie. (intencja)
Ojcze nasz...
Maryj o, Dziewico i Matko Boga, módl się za nami do Jezusa, Twego Syna.

Dzień 9

Jezu, Dobry Pasterzu, Ty wybrałeś św. Józefa, by był Twoim przybranym ojcem na ziemi. Ukształtowałeś całe jego życie pokazując mu jasno, jak ma Tobie służyć. Ty także powołałeś Matkę Józefę do doskonalszego naśladowania Ciebie i zrozumienia Twojej dobroci. Była świadoma, że powołanie jest Twoim darem, przez który ją uświęcałeś. Jej jedynym pragnieniem było służyć i być zawsze gotową do służenia innym.
Przez wstawiennictwo Matki Józefy, Twojej Służebnicy, proszę Cię Panie, udziel mi łaski, bym siebie i wszystkie wydarzenia życia umiała złożyć w Twoje ręce. Oddaję się do dyspozycji Twojej Woli. (intencja)
Ojcze nasz...
Święty Józefie, módl się za nami.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva