Nowenna za wstawiennictwem bł. Matki Marii

Dzień 1

Święty, Trójjedyny Boże, dziękuję Ci, że przez Chrzest mogę mieć udział w Twoim życiu trynitarnym. Matka Maria całe swoje życie poświęciła dla Twojej czci i chwały. Jej powołanie do życia misyjnego było zakorzenione w żarliwej miłości do Ducha Świętego. Jedynym jej pragnieniem było głosić zbawczą miłość Boga i służyć Kościołowi, który jest widzialnym znakiem zbawienia wszystkich ludzi.
Trójco Przenajświętsza, spraw, bym mogła żyć w większej zażyłości z Tobą i pozwól, by łaska, o którą błagam, pomnożyła Twoją chwałę. (intencja)
Ojcze nasz...
Niech żyje Święty, Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi. Amen.

Dzień 2

Boże, nasz Ojcze, Źródło wszelkiego życia, Ty powołałeś Matkę Marię do ściślejszego zjednoczenia z Tobą, Ciebie dostrzegała w każdym człowieku. Przynaglona Twoją miłości chciała przekazywać ją innym ludziom, zwłaszcza tym, którzy Ciebie jeszcze nie znają.
Panie, udziel mi łaski do głoszenia Dobrej Nowiny i świadczenia o Twojej miłości słowami, czynami i całym życiem, we wszystkich okolicznościach. Pragnę, by wszyscy ludzie poznali miłość Ojca ku nam.
Panie, wysłuchaj mojej modlitwy, (intencja)
Ojcze nasz...
Ojcze nasz w niebie, spraw, by wzrastała moja wiara w Twoją miłość do wszystkich ludzi.

Dzień 3

Synu Boży, Słowo, które stało się Człowiekiem, Ty wezwałeś Matkę Marię do ściślejszego naśladowania Ciebie.Chciałeś, by wszystkim ludziom głosiła Dobrą Nowinę o Twojej Miłości. Twoja ukryta i ukrzyżowana miłość poruszyła jej wrażliwe serce. Ciebie rozpoznawała we wszystkich ludziach i Tobie w nich służyła. Panie, daj mi także silną wiarę, bym Ciebie widziała i umiała służyć w każdym człowieku.
Przez wstawiennictwo Matki Marii proszę, abyś zmiłował się nade mną i pomógł mi w każdej aktualnej potrzebie. (intencja)
Ojcze nasz...
Jezu, Synu Boży, Ty jesteś Zbawicielem świata, spraw, byśmy byli jedno w Tobie!

Dzień 4

Boże, Duchu Święty, Ty rozpaliłeś serce Matki Marii żarliwą miłością do Boga, do biednych oraz wszystkich, którzy Ciebie nie znają. Otwarta na Twoje natchnienia spełniała Twoje życzenia i doceniała ogromną wartość dusz nieśmiertelnych.
Duchu Święty, przez wstawiennictwo Matki Marii użycz mi otwartości umysłu i serca, a także ciągłej gotowości do życia zgodnie z wolą Bożą. Wysłuchaj mojej prośby. Pragnę z wdzięcznością przyjąć wszystko, co Ty uznasz za najlepsze dla mnie. (intencja)
Ojcze nasz...
Boże, Duchu Święty, rozpal moje serce Twoją miłością.

Dzień 5

Serce Jezusa, Ty obdarzyłeś Matkę Marię życzliwością do wszystkich ludzi. Jej dobroć wypływała z postawy dawania, dzielenia się i świadczenia pomocy drugim. Czyniła wszystko wspaniałomyślnie, bez wchodzenia w kompromis, bez liczenia trudów, zawsze skoncentrowana na potrzebach innych.
Serce Jezusa, pomóż mi zaakceptować każdego człowieka i nikogo nie wykluczać z kręgu mojej miłości. Pomóż mi widzieć Ciebie w drugich, by mogli poznać i doświadczyć Twojej łagodnej miłości i dobroci. Pomóż mi z miłością powiedzieć Tobie „TAK" bez względu na to, czy zabierzesz mój krzyż czy nie. (intencja)
Ojcze nasz...
Jezu cichy i Serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Dzień 6

Jezu, ukryty w Białej Hostii, Matka Maria z sercem przepełnionym żarliwą miłością pragnęła żyć zjednoczona z Tobą. Pełna wdzięczności klęczała często przed Tobą w głębokiej adoracji.
Panie Jezu, pomóż mi zawsze ze czcią i miłością przychodzić do Ciebie ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Uczyń moje życie podobnym do Twojego, abym mogła świadczyć o Twojej wielkiej miłości. Uczyń mnie godną otrzymania Twej pomocy we wszystkich moich aktualnych potrzebach. (intencja)
Ojcze nasz...
Niech będzie uwielbione Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Dzień 7

Panie Jezu, tak wiele za nas cierpiący, Ty dałeś Matce Marii udział w Twoim cierpieniu i krzyżu. W szkole cierpienia dokonało się jej oczyszczenie, a dla zbawienia dusz przyjmowała bez zastrzeżeń i narzekań każdy krzyż i łączyła go z Twoim.
Panie Jezu, daj mi odwagę i siłę do umiłowania krzyża i naśladowania Ciebie. Jeśli to jest Twoją wolą, spełnij moją prośbę. Za wszystko dzięki Ci, Panie. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. (intencja)
Ojcze nasz...
Głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale!

Dzień 8

Maryjo, Matko Jezusa i Matko Kościoła, któraś gorąco umiłowała cały Lud Boży i utożsamiłaś się z biednymi i pokornymi w Królestwie Bożym. Podobnie jak Ty, Matka Maria starała się być najmniejszą we wszystkich i służyć Twojemu Boskiemu Synowi w cierpiących. Wierzyła głęboko w tajemnicę Wcielenia i służyła Kościołowi z otwartością umysłu i serca. W każdej chwili była gotowa służyć Twojemu Synowi w drugich.
Maryjo, Matko cierpiących, przez wstawiennictwo Matki Marii powierzam moje potrzeby Twoim miłosiernym dłoniom. (intencja)
Ojcze nasz...
Maryjo, Matko Boga i Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

Dzień 9

Święty, w Trójcy Jedyny Boże, Matka Maria wierzyła w tajemnicę przebywania Trójcy Świętej w sercu chrześcijanina, gdzie Ojciec i Syn Boży zawsze są jedno w Miłości, czyli w Duchu Świętym. Uważnie wsłuchiwała się w słowa, które kierowałeś do niej. Całe życie poświęciła Tobie. Była człowiekiem modlitwy. Cechowała ją stałość w niezachwianej wierności wobec woli Bożej, jak też niezmordowana wytrwałość w przybliżaniu ludziom Trójjedynego Boga.
Przez wstawiennictwo Matki Marii spraw, o Święty, Trójjedyny Boże, by miłość Twoja była znana wszystkim ludziom, a moja prośba wysłuchana. (intencja)
Ojcze nasz...
Niech żyje Święty, Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi! Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva