Modlitwa wstawiennicza

P. Niech wszyscy ludzie poznają,
W. Miłują i uwielbiają Trójcę Przenajświętszą wszechmoc Boga Ojca – mądrość Boga Syna – miłość Ducha Świętego.
P. Niech błogosławieństwo Twoje Panie, spływa na Kościół święty
W. Wspomóż Kościół walczący z wrogami zbawienia; Kościół cierpiący oczyść i pociesz – a triumfujący prowadź ku coraz większej chwale.
P. Módlmy się za wszystkie stany Kościoła świętego
W. Boże, Duchu Święty, wzmacniaj i uświęcaj coraz bardziej biskupów, kapłanów i zakonników oraz cały lud chrześcijański. Spraw, aby mocą Słowa i sakramentów wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Grzesznikom, błądzącym i niewierzącym udziel łaski nawrócenia; potrzebującym użycz pomocy, a konającym zbawienia.
P. Módlmy się za zwiastunów Ewangelii i tych, którzy z nimi współpracują, zwłaszcza za misjonarzy Słowa Bożego i za nasze współsiostry.
W. Duchu Święty, Boski Pocieszycielu, ożywiaj i wzmacniaj ich swoją łaską. Niech z całkowitym zaufaniem głoszą Ewangelię.
P. Módlmy się za nasze Zgromadzenie, za Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji i za Zgromadzenie Słowa Bożego, zwłaszcza za tych, których powołanie jest narażone na niebezpieczeństwo.
W. Panie, Ty wezwałeś nas, zmiłuj się nad nami! Święci Patronowie, módlcie się za nami.
P. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, za wszystkich nam bliskich, za dobrodziejów, za członków Misyjnej Wspólnoty Ducha Świętego oraz za wszystkich, za których powinnyśmy się modlić:
W. Panie, żyjącym udziel swojej łaski, a zmarłym daj odpoczynek wieczny.
P. Módlmy się za nas same:
W. Panie daj, abyśmy unikały grzechu poznawały błędy oraz wzrastały w wierze, nadziei i miłości; abyśmy wiernie i radośnie pełniąc Twoją wolę osiągnęły wieczną radość, jakiej udzielić nam pragnie Twoja dobrotliwość.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTRZEJ (Modlitwa św. Mechtyldy)
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

P. Uwielbiajmy Boga, Ojca naszego w niebie.
W. Amen.
P. Boże Najwyższy, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielbimy Twój majestat i miłość Twoją. Niech wszyscy ludzie poznają, jak miłościwie pragniesz uleczyć wszystkie ich ułomności i objąć ich ojcowską Swą dobrocią. Wejrzyj na boleści, jakie Twój umiłowany Syn wycierpiał dla naszego zbawienia i udziel nam tego, o co Cię kornie prosimy: Przez pięć świętych Ran, które były ceną naszego zbawienia spraw,
W. aby sprawiedliwi zachowani od grzechu i oziębłości, czynili postępy w dobrem.
P. Przez Najdroższą Krew przelaną za wszystkich, daj,
W. aby grzesznicy nawrócili się do Boga, odzyskali łaskę utraconą i znowu stali się dziećmi Twymi.
P. Okrutne męki Najświętszego Ciała Jezusowego
W. niech uśmierzą wszelkie dolegliwości, które są skutkiem grzechu.
P. Niewymowne opuszczenie i udręki Duszy Jezusowej
W. niech ukoją smutek, rozpacz i opuszczenie ludzi nieszczęśliwych
P. Przez śmierć krzyżową, którą poniósł Jezus stawszy się posłusznym aż do śmierci
W. umierającym udziel miłosiernie pokoju i wiecznego spoczynku. Amen.

P. Uwielbiajmy Boga, Syna Przedwiecznego Ojca.
W. Amen.
P. Boże Najwyższy, Synu Ojca naszego w niebie! Ty sam jesteś prawdziwym życiem naszym. Uwielbiamy Cię! Niech wszyscy ludzie mocą Twego Słowa i sakramentów Kościoła dostąpią odpuszczenia grzechów i niech staną się odblaskiem Twej chwały. Wejrzyj, prosimy, na Przenajświętsze Twe Ciało, które Sam wydałeś w ręce grzeszników jako Ofiarę dla zbawienia naszego i użycz nam, o co błagamy: Przez hańbiące obnażenie i ukrzyżowanie Twego Najświętszego Ciała spraw,
W. aby niechrześcijanie poznali i umiłowali Boski Twój Majestat.
P. Wspomnij na krwawe zniekształcenie swego Ciała przy biczowaniu i dźwiganiu krzyża i daj,
W. aby błądzący wrócili do jedności Ciała Twego Kościoła.
P. Panie, którego Najświętszą Głowę opleciono koroną cierniową i wystawiono na szyderstwo oprawców, spraw,
W. aby wszyscy chrześcijanie uświęceni przez jeden Chrzest znaleźli drogę pokoju ze Stolicą Apostolską i słuchali jej głosu.
P. Przez zelżone i skrwawione Oblicze Twoje udziel żydom i muzułmanom łaski,
W. aby uznali chwałę Twego Bóstwa
P. Przez wielkie pragnienie, które trawiło Cię w czasie konania, porusz oziębłych katolików,
W. aby żyjąc z wiary spełnili Twoje pragnienie ich zbawienia. Amen

P. Uwielbiajmy Boga, Ducha Świętego.
W. Amen
P. Najwyższy Panie i Boże, Duchu i Darze Ojca oraz Syna! Ty sam jesteś naszym prawdziwym Pocieszycielem. Wielbimy Boską świętość Twoją! Niech wszyscy ludzie szukając Twojej, a nie własnej woli, dostąpią jak najwięcej bogactw Twej łaski. Wejrzyj, prosimy, na Niepokalanego Baranka, ofiarowanego na krzyżu Boskiemu Majestatowi i przez wzgląd na tak wielki dar ofiarny użycz nam, o co Cię błagamy:
Przez wszechmoc Jezusa, która dobrowolnie stała się słaba, spraw,
W. aby pycha ludzka została upokorzona i złamana.
P. Przez zasługi przedwiecznej Mądrości Jezusa, którą uznano za głupotę spraw,
W. niech ludzie porzucą grzeszne zaślepienie.
P. Wspomnij na świętość Chrystusa Pana i daj,
W. aby serca ludzkie z Nim się zjednoczyły w posłuszeństwie i oddaniu się woli Ojca.
P. Miłosierdzie Jezusa skazanego na śmierć niech sprawi,
W. aby ludzie porzuciwszy okrucieństwa i zatwardziałość serca, wzajemnie się miłowali.
P. Spraw, prosimy Panie, ażeby Boski Majestat Jezusa, odrzucony przez grzeszników, z dnia na dzień coraz bardziej był uznawany,
W. „aby na imię Jego zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca“. Amen.
P. Boże Nieskończony! W męce i śmierci Jezusa zgotowałeś sobie obfite zadośćuczynienie należne Twemu Majestatowi.
W. Prosimy Cię, wylej na świat strumienie łaski Ducha Świętego, aby wszyscy ludzie poznali, że jesteś prawdziwym Bogiem, a poznawszy , miłowali i wysławiali Ciebie na wieki. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva