Charyzmat i duchowość naszego Zgromadzenia

Podstawą żywotności naszego powołania misyjnego jest wiara w Trójjedynego Boga, który mieszka w naszych sercach. Indywidualnie i jako wspólnota powinnyśmy uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, czyniąc co w naszej mocy, aby przez wszystkich ludzi był poznany, miłowany i uwielbiany. Jako Służebnice Ducha Świętego w szczególny sposób miłujemy i uwielbiamy Ducha Świętego, poprzez którego miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Duch Święty pragnie przekształcać nas, przenikać naszą modlitwę i działanie, uzdalniać nas do poświęcenia siebie i wycisnąć swoje znamię na naszych wspólnotach. Jeżeli otworzymy się na Ducha Świętego i pozwolimy Mu działać w nas, wówczas damy świadectwo Jego obecności w świecie. Przynaglone miłością ku Niemu wytężamy swoje siły, aby również inni coraz głębiej poznawali Jego działanie w Bożym planie zbawienia, aby miłowali Go i Nim żyli.

witrazPodstawą i celem naszego Zgromadzenia jest posługa misjonarska. Każdą z naszych prac, mimo ich różnorodności, służymy misyjnemu posłannictwu Kościoła.
W zażyłej jedności z Panem i pod kierownictwem Ducha Świętego spełniamy swą misjonarską posługę. Naśladujemy Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, wiążemy się z jego Osobą i jesteśmy gotowe Mu służyć przez śluby - Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa.
Żyjąc w misyjnym Zgromadzeniu zakonnym staramy się o to, aby miłość Boża uwidaczniała się w naszym życiu i w posłudze. Jako wspólnota sióstr różnych narodów i języków, stajemy się żywym znakiem jedności i różnorodności Kościoła.
Jedność z Panem i między sobą umacnia się i pogłębia, gdy wspólnie uczestniczymy w świętowaniu Eucharystii, uważnie słuchamy Słowa Bożego i modlimy się w radości Ducha Świętego.
Formacja i zarząd Zgromadzenia służą rozwojowi i utwierdzaniu naszego powołania oraz ukierunkowaniu wszystkich prac na nasz cel misyjny: „NIECH ŻYJE ŚWIĘTY, TRÓJJEDYNY BÓG W SERCACH NASZYCH I W SERCACH WSZYSTKICH LUDZI”